Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych.

Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu. W ramach usługi dostępne jest znieczulenie miejscowe (podanie wraz z lekiem): nasiękowe lub

powierzchowne o ile wymaga tego rodzaj zabiegu przy jednoczesnych wskazaniach medycznych W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

• mierzenie RR / ciśnienia

• pomiar wzrostu i wagi ciała

• usunięcie kleszcza - niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

• zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

• szycie rany do 3 cm

• usunięcie kleszcza - chirurgiczne

• usunięcie kleszcza - niechirurgiczne

• zmiana / założenie - opatrunek mały (nie wymagający opracowania chirurgicznego)

• usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia

• usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w placówkach własnych Zleceniobiorcy

• usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza placówkami własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

• badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie

• kateteryzacja trąbki słuchowej

• płukanie ucha

• usunięcie ciała obcego z nosa/ ucha

• proste opatrunki laryngologiczne

• koagulacja naczyń przegrody nosa

• usunięcie tamponady nosa

• zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony

• zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona

• usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w placówkach własnych Zleceniobiorcy

• usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza placówkami własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza

• donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej

• założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

• badanie dna oka

• dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)

• gonioskopia (ocena kąta przesączania)

• usunięcie ciała obcego z oka

• badanie ostrości widzenia

• iniekcja podspojówkowa

• badanie autorefraktometrem

• podanie leku do worka spojówkowego

• pomiar ciśnienia śródgałkowego

• badanie widzenia przestrzennego

• płukanie kanalików łzowych

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

• dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy

• nastawienie zwichnięcia lub złamania

• przygotowanie gips tradycyjny – opaska

• wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej

• punkcja dostawowa - pobranie materiału do badań

• założenie gipsu

• zdjęcie gipsu kończyna dolna

• zdjęcie gipsu kończyna górna

• blokada dostawowa i okołostawowa

• zmiana / założenie - opatrunek mały

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

• dermatoskopia

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

• pobranie standardowej cytologii z szyjki macicy

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:

• odczulanie

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

• iniekcja dożylna

• iniekcja podskórna/domięśniowa

• kroplówka w sytuacji doraźnej

• podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej

• pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)

• zmiana / założenie - opatrunek mały

• pobranie krwi

• mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania lekarza)

• pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)

Uwaga:

Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji, jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały
i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.